اگر نشنوید بهتر از آن است که بد بشنوید
2
     
دلنوشنه
گر عشق نباشد ، به چه كار آيد دل

برای دلم
برای دلم
پیوندها
دانلود آهنگ جدید ایرانی
آوای بزرگان
آواز اصیل
فریاد هجران

 
شمارنده