دوستت دارم ، تا ... عمق آسمان

دوستت دارم ، تا ... فراسوی جنون

دوستت دارم ، تا ... همه گنجایش دل

دوستت دارم ، تا ... بینهایت زمان و مکان

        

امان از گذر زمان ، بى تو

        

دلم برایت تنگ شده ، نمی دانم چه کنم ، کجا بروم ، به که بگویم ، بر سر که فریاد کشم ، بر کدام دامن بگریم ، چه کنم