که عشق آسان نمود اول
به احترام تو سکوت کرده ام ، بی رحمی تو را می سنجم و صبوری خود را ، نمى دانم تا كى ؟

     
برای دلم
برای دلم
امکانات  

 
Real Time Analytics
شمارنده