به كدامين گناه
چرا ؟ واقعا چرا ؟ چرا چنين ميكنى ؟ به خدا این انصاف نیست !!